O Nehanda Nyakasikana!

Kunozove riniko,

Isu VaNyai tichitambudzika;

Mweya Unoera!

Kunozove riniko,

Isu VaNyai tichidzvinyirirwa?

Ko, inga taneta wani nokunwa misodzi;

Ko, toshirira kudzamara kuve riniko?

Ko, inga panguva yechando miti inozvizorodza,

Inokuhumuka mashizha yombowana rudekaro,

Kwozoti nokuchena kwokunze yodombera;

Mashizha yovawo nenhenhere inoyevedza;

Shiri nemhuka nenyuchi dzokwezvwa nehwema,

Ko, isu rugare ruchatisvika riniko?

Vana vacheche vatinobereka,

vawakatipa Iwe Samasimba,

vanova ndivo vadyi venhaka dzedu,

nhasi vokura vakasunzumara munyika yavo,

Voshaya nzvimbo dzokurarama nokuzvidekadza?

Apa nepapo pazere rufuse,

Makumbo avo ane matuzu nokupfuviswa neriri pfumojena.

Ko, vosvikepiko?

Mudzimba dzose nomumisha yose vari kutandwa pamwe nokurohwa;

Munzvimbo dzose nomumatare mose avanotongerwa, vari kungourayiwa senhunzi,

Pasina chikonzero, pasina mhosva

Pfuma yenyika nhasi yakatorwa vakagovana paukama hwavo vepfumojena.

Nhasi vari kudya mafuta ayo nyika

Isu tichidya nhoko dzezvironda

Nhasi vari kudya, vakora sehochi

Isu toondoroka sembwa ine gwembe

Nhasi vagere murusununguko

lsu todzipwa huro nemajoto

Rusununguko, Nehanda, ndorupi?

Hamungaburukirewo kwatiri here?

Harahwa dzedu dzobatwa sepwere

Munyika yawavapa, musiki mugoni!

Havasisina rukudzo panyika.

Havasisina chavanacho

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here